Vedtægter 

1.   Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Tinglev Jagt og Flugtskydnings forening i Aabenraa Kommune

2.   Forholdet til Danmarks Jægerforbund
TJFF er tilsluttet Danmarks Jægerforbund hvis vedtægter er bindende for TJFF – og går forud for disse vedtægter. DJ hæfter ikke for TJFF’s forpligtelser.
DJ opkræver kontingent for TJFF.

3.   Formål og opgave

TJFF’s formål er at samle jægere og flugtskytter inden for foreningens område, samt at fremme interessen for skydning i almindelighed.

4.   Optagelse

TJFF kan som medlem optage en hver uberygtet person.

5.   Ophør

Udmeldelse af TJFF skal ske ved udgangen af december måned.
DJ sletter automatisk et medlem der er i restance.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i henhold til DJ’s vedtægter 36-41
Et ekskluderet medlem har ingen krav på nogen form for erstatning af TJFF.

6.   Kontingent og hæftelse.
Medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent opkrævet af DJ.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.   Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Forslag der ønskes behandlet på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 8 dage for en generalforsamlings afholdelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske i DJ medlemsblad, eller ved skriftlig indkaldelse til foreningens medlemmer med mindst 2 ugers varsel.

 

8.   Dagsorden skal omfatte flg. Punkter.


1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke

3. Fremlæggelse af det af revisoren kontrollerede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand eller kasser

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

   

Ekstraordinære generalforsamlinger

Indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af hvilke sager der måtte ønskes behandlet.
Efter skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling seneste 3 uger herefter.

 Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne med angivelse af dagsorden og med mindst 1 uges varsel. 

9.   Afstemninger
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har kun én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten anmoder herom, eller mindst 10 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

Ændring af disse vedtægter, kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmer herfor.

10. Bestyrelsen
Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand og kassere vælges på skift, forskudt for hinanden. – formanden i lige år og kasser i ulige år.
Skulle det ikke være muligt at vælge/finde en kasser blandt foreningens medlemmer, kan foreningens siddende bestyrelse indstille et udefrakommende emne, dvs. ikke medlem, denne skal dog således godkendes af generalforsamlingen.

Valgperioden er 2 år – genvalg kan finde sted

Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, sekretær, skydeudvalgsformand, hvis bestyrelsen finder det nødvendig med en skydeudvalgsformand.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, eller når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer dette.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. Hvert medlem har én stemme. Beslutninger vedtages ved simpelt absolut flertal.

I tilfælde af stemmelighed, er formanden og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

11. Tegningsret
Foreningen tegnes af dennes formand og ellers dennes stedfortræder (Næstformand) i forenelighed

Meddelelser af fuldmagt til TJFF’s løbende dispositioner, kan gives til næstformand eller kasser.

12. Våbenpåtegning på medlemsbeviser
Foreningens bestyrelse er berettiget til at give våbenpåtegning til et medlem, men ikke forpligtet hertil. Foreningen vurderer i hvert enkelt tilfælde ansøgeren – desuden er foreningen forpligtet til at rette henvendelse til Politiet hvis medlemmet IKKE overholder betaling af foreningens kontingent. – som er grundlaget for våbenpåtegningen.

13. Formue og regnskab
Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut, eller i sikre værdipapirer.
Regnskabsperiode fra 1/1 – 31/12 (kalender år)

14. Revision
Regnskabet kontrolleres af en revisor, der vælges af og blandt foreningens medlemmer jf. pkt. 8 stk. 9 som gennemgår regnskabet og anfører eventuelle bemærkninger dertil.
Regnskabet underskrives efter kontrol af såvel revisor som formand.

15. Sammenslutning
Generalforsamlingen kan med 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer vedtage at foreningen kan sammenlægges med en anden forening under DJ således, at foreningens aktiver og passiver overtages, af den fortsættende fælles lokalforening.

16. Opløsning
Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmers stemmer, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst 2 måneders mellemrum, vedtage at opløse foreningen. Foreningens eventuelle formue skal efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes af DJ i indtil 5 år.

Hvis en ny lokalforening stiftes under DJ inden for en 5-årig periode, tilbageføres den del af den forvaltede formue tilbage til den nye lokalforening, i modsat fald, tilfalder formuen efter den 5 års periodes udløb DJ som skal anvende formuen til naturbevarende formål. 

17. Ikrafttræden
Vedtægterne er således godkendt på generalforsamlingen den 20 marts 2024